Căn cứ “Thời điểm phát hành hóa đơn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ” được quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC

…”Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này”.

Tham khảo công văn 13675/BTC-CST của Bộ tài chính ngày 14 tháng 10 năm 2013

 Tham khảo:  Kê khai thuế qua mạng

Nhận tiền đặt cọc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng không phải lập hóa đơn, thu tiền dịch vụ trước hoặc thu tiền trong khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì phải lập hóa đơn theo quy định:

– Trường hợp công ty nhận tiền đặt cọc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì công ty chưa phải lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.

– Trường hợp Công ty thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn theo quy định, ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Tham khảo công văn 42900/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội ngày 26 tháng 06 năm 2017

Xem thêm:  Cách kê khai thuế giá trị gia tăng

Tiền đặt cọc bị mất do vi phạm hợp đồng được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Tại khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC “2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế với khách hàng thì khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi tiền. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế. chứng từ thanh toán, Công ty thực hiện xác định tính vào chi phí theo quy định của thuế TNDN.

Xem thêm:  Tài chính doanh nghiệp

Tham khảo công văn 3529/TCT-CS của Tổng cục thuế ngày 22 tháng 8 năm 2014