Dưới góc nhìn pháp luật, quyền tài sản và quyền tự chủ Đại học có mối quan hệ như thế nào?

Theo luận điểm của Đảng tại Đại hội lần thứ XII thì quyền của cải bao gồm quyền sở hữu, quyền tiêu dùng, quyền định đoạt và hưởng lợi từ tiêu dùng tài sản;gia sư dạy toán trong khi đó, Luật Dân sự cho phép chủ nhân có quyền nắm giữ, điều hành của cải.

Chính phủ, tại nghị quyết số 77/NQ-CP tháng 10/2014 (NQ-77) quy định quyền tự chủ Đại học bao gồm:

(i) Tự chủ về  đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật – một số học fake còn gọi là tự chủ về học thuật (tự chủ ĐT, NC); (ii) tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự (tự chủ TCBM-NS); (iii) tự chủ về vốn đầu tư (tự chủ TC).

[center !important]Tự chủ Đại học là một chủ trương khả thi nhưng nhiều trường ngày nay vẫn gặp nhiều gặp vấn đề để thực hành (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn).[/center !important]

Cùng với mô phỏng Gia sư toán lớp 3 Đại học công lập truyền thống (ĐHCL) từ những năm cuối của thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ trước tới nay tôi và các bạn đã kiến lập thêm những mô phỏng Đại học mới theo hướng tăng quyền tự chủ: mô phỏng Đại học quốc gia (ĐHQG), mô hình Đại học vùng (ĐHV),  mô phỏng trường Đại học Công lập tự chủ toàn diện theo NQ-77 (ĐHCL tự chủ), mô phỏng trường Đại học dân lập (ĐHDL), mô phỏng trường Đại học tư thục (ĐHTT), mô phỏng trường Đại học dân lập không vì lợi nhuận (ĐHTT-KVLN).

Thử xem mối địa chỉ giữa quyền của cải và quyền tự chủ trong các mô phỏng trường Đại học của nước ta thế nào? Sẽ thuận lợi Đánh giá khi ta lập bảng dưới đây.

đầu tiên, đầu cơ vào giáo dục không chỉ có Nhà nước; sở hữu Nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu cá nhân đang có mặt trong các cơ sở giáo dục Đại học (GDĐH).

Thứ hai, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu được thực hành hợp nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và huấn luyện cho phần nhiều các hạ tầng giáo dục Đại học.

Cho đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước mới xuất hiện mô phỏng Đại học đất nước hoạt động theo quy chế riêng do Thủ tướng Chính phủ ban hành với quyền tự chủ cao về huấn luyện, nghiên cứu kỹ thuật.

tinh thần đó được vận dụng cho 14 trường Đại học Công lập thuộc diện thí nghiệm tự chủ toàn diện theo NQ-77 hơn một năm nay. Đối với loại việc này, năng lực quản trị học thuật chiếm được “niềm tin” của của cơ quan quản lý Nhà nước hơn là tầm quan trọng đầu cơ.

Thứ ba, quyền tự chủ về công ty bộ máy, nhân sự và tự chủ nguồn vốn gắn kết với đầu cơ và sở hữu tài sản.

Về bình diện tự chủ đơn vị bộ máy, nhân sự những trường ngoài công lập hoặc những trường Đại học Công lập tự chủ đầy đủ được toàn quyền.

đề cập rất nhiều bởi một số việc vẫn do Ủy ban dân chúng cấp tỉnh hoặc cơ quan chủ quản quyết định.

Về phương diện tự chủ nguồn vốn, các trường ngoài công lập được toàn quyền, trong khi đó các cơ sở vật chất Đại học Công lập truyền thống phải hoạt động trong khuôn khổ quy định chặt chẽ của Nhà nước; đối với các trường Đại học Công lập tự chủ thì phần đông hoạt động nguồn vốn do giảng đường quyết định, một số tiêu xài liên quan đến chính sách phố hội, đến đầu cơ công vẫn phải theo quy định của Nhà nước.

Tự chủ đại học- một chủ trương khả thi

thực tế cho thấy mô phỏng trường ngoài công lập tiêu pha hiệu quả hơn mô hình Đại học Công lập.

Đơn cử, mức học phí của nhiều trường Đại học ngoài công lập thấp hơn hoặc xấp xỉ với mức học phí của các trường Đại học Công lập tự chủ nhưng họ tự lo được toàn bộ kinh phí hoạt động từ A đến Z, kể cả việc đầu tư căn hộ và xây trường.

Những gì nêu trên cho thấy sự phối kết hợp giữa quyền của nả và quyền tự chủ đã kiến lập nên các mô hình Đại học.

Việc đặt chủ sở hữu đúng chỗ và trao quyền tự chủ tiện cả đôi đường sẽ mạng lại những giá trị quý giá cho giáo dục.

Điều này gợi ý chúng ta phải nghiên cứu thấu đáo về mối quan hệ giữa đầu cơ, sở hữu với quyền tự chủ khi hoàn thiện những mô phỏng Đại học tự chủ.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng