Thanh toán từ tài khoản cá nhân, chi phí DN VẪN được trừ, thuế GTGT vẫn được khấu trừ?

Căn cứ công văn số 3671/TCT-DNL ngày 16/08/2016 của Tổng cục thuế

Căn cứ công văn 3977/TCT-DNL của Tổng cục thuế ngày 05/09/2017

Nếu Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ ngân hàng, thẻ

tín dụng mang tên cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó về

thanh toán lại với doanh nghiệp nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ

được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm: Hóa đơn mua hàng

hóa, dịch vụ mang tên Công ty; Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá

nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp; chứng từ chuyển tiền từ tài

khoản của Công ty cho cá nhân và chứng từ chuyển tiền từ thẻ của cá nhân cho người bán thì

Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Mở rộng khoản thanh toán không dùng tiền mặt

Trường hợp Tập đoàn VNPT và các đơn vị thành viên của Tập đoàn  ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Doanh nghiệp sử dụng  thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng mang tên cá nhân để thanh toán tiền  mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó về thanh toán lại với  Doanh nghiệp nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của  Doanh nghiệp gồm:

Tham khảo:  Quy chế hoạt động tài chính doanh nghiệp

  • Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tênDoanh nghiệp;
  • Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Doanh nghiệp;
  • chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của Doanh nghiệp cho cá nhân và
  • chứng từ chuyển tiền từ thẻ của cá nhân cho người bán

thì Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được  tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Vậy, để khoản chi phí của DN chi từ tài khoản của cá nhân là chi phí được trừ, kế toán cần căn cứ bằng chứng kế toán sau:

Xem thêm:  Doanh nghiệp thương mại

+ Giấy ủy quyền hợp pháp của DN cho cá nhân thanh toán

+ Hồ sơ mua hàng hóa dịch vụ đều đứng tên DN và nội dung giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Hợp đồng kinh tế, Biên bản giao nhận/ nghiệm thu khối lượng dịch vụ, Hóa đơn GTGT, Phiếu nhập kho (nếu là hàng hóa)…

+ Chứng từ chuyển tiền tư tài khoản cá nhân cho người bán

+ Chứng từ chuyển tiền nhờ chi hồ từ DN cho cá nhân bằng chuyển khoản

Trung tâm Kế toán Hồng Trang – EDUBELIFE chúc bạn có thêm gợi ý giá trị, bổ ích cho công việc kế toán  của mình!